Styrelsen
  Banor
  Björnskytte
  Karta
  Jägarexamen
  Länksida
  Bestämmelser
  Protokoll
  Startsida
 
  Allmänna bestämmelser

1.1 FÖRVALTNING.
MJSK arrenderar marken och äger de fasta utbildningsanordningarna.

1.2 SKADOR.
Det åligger skjutledare att anmäla skador ( uppkomna eller iakttagna) eller andra förhållanden som kan påverka utnyttjandet eller användbarheten av utbildningsanordningarna. Anmälan om skada görs till styrelsen samt till respektive banchef.

1.3 JAKT.
MJSK har ingen jakträtt inom området.

1.4 MEDFÖRANDE AV HUND.
För medförande av hund gäller jaktstadgans 12 §.

1.5 TILLTRÄDE TILL BANORNA.
Tillträde till banor på ordinarie öppet tider medges för alla, såväl medlemmar som icke medlemmar.

Under icke öppet tider äger endast MJSKs medlemmar rätt att bedriva enskild skjutträning på därför avsedda banor. I övrigt måste banorna bokas och hyras enligt särskild rutin.

1.6 MÅLMATRIEL.
Vid skjutning, såväl enskild som i grupp, får endast fastställd målmatriel användas, dvs. ingen skjutning på ölburkar, glasflaskor eller dylikt. Inga lösa lerduvekastare får användas utan styrelsens beslut.

1.7 PARKERING AV FORDON.
Fordon får endast parkeras på därför avsedd plats. Funktionär på respektive bana skall ha företräde till närmaste.

1.8 VAPENHANTERING.
Krav på säker vapenhantering råder på banorna – detta innebär:

 • Hagelgevär alltid brutna.
 • Hagel halvautomater alltid uppspända och pipan pekas upp eller ned.
 • Kulgevär alltid öppet slutstycke.
 • Kul halvautomater alltid uppspända plus att pipan pekas upp eller ned.
 • Provsiktning får endast göras på markerade skjutplatser eller när banfunktionär har godkänt detta.


 • 2.0 UTBILDNINGSANORDNINGAR.

  2.1 ÄLGBANAN.

 • Skytte sker mot rörligt eller stillastående mål.
 • Skjutning får ske från markerad plats vid skjutbåset samt vid särskilt iordningsgjord plats för jägarexamen.
 • Stilla stående mål får endast sättas upp i blinderingens öppning och på den främre vallen så att kulorna träffar den bakre vallen.
 • Tillåtna vapen är alla kulvapen med en kaliber upp till kal 600 (16.54 mm) och hagelvapen.
 • Tillåten kulammunition är alla sorter förutom spårljus.
 • Tillåten hagelammunition är endast helkula.
 • Platser för provanläggning är endast på markerad skjutplats eller av banfunktionär godkänd plats.
 • 2.2 TRAPBANA.
  Banan används för att skjuta jägartrap eller nordisk trap.

 • Kontrollera varningsmärkena vid 300-m banan innan skytte påbörjas. Var särskilt uppmärksam på om någon annan finns framme vid 300 m banans markörgrav.
 • Skjutning får endast ske från de markerade platserna.
 • Tillåtna vapen är hagelvapen kal 12 och klenare.
 • Tillåten ammunition är  US 7- 9½ laddad med stålhagel.
 • Skytte får endast ske mellan de markerade vita pinnar som är uppsatta i banans ytterkanter.
 • 2.3 SKEETBANA.
  Banan används för olympiskt eller nationellt skeetskytte.

 • Kontrollera varningsmärkena vid jaktstigen innan skyttet påbörjas. Skytte på skeetbanan och jaktstigen samtidigt är inte tillåtet.
 • Skjutning får endast ske från de markerade platserna.
 • Tillåtna vapen är hagelvapen kal 12 eller klenare.
 • Tillåten ammunition är US 7- 9½.
 • Skyttet får endast ske från en platta i taget.
 • När man skjuter från ena sidan av banan skall den andra sidan vara tom.
 • 2.4 JAKTSTIGEN.
  Banan är avsedd för jaktstigsträning.

 • Kontrollera varningsmärkena vid skeetbanan innan skyttet påbörjas. Skytte på jaktstigen och skeetbanan samtidigt är inte tillåtet.
 • Skjutning får endast ske från markerade platser.
 • Inga egna mål får medtagas, uppmonteras, placeras eller i övrigt beskjutas.
 • Endast befintliga mål får beskjutas.
 • Tillåtna vapen är hagelgevär kal 12 eller klenare.
 • Tillåten ammunition är US 7-9½.
 • Ingen stål ammunition är tillåten.
 • 2.5 INSKJUTNINGS PLÅT.
  Plåten är avsedd för att kontrollera skottställning av/eller spridning av hagelgevär.

 • Tillåtna vapen är hagelgevär kal 12 eller klenare.
 • Tillåten ammunition är US 3-9½.
 • Ingen kula, vare sig mantlad eller omantlad, får användas.


 • 3.0 OLYCKSFALLS BEREDSKAP.

  3.1 BEREDSKAP.
  En skadad människa skall kunna avtranporteras inom 30 min efter det att skadan har inträffat. Detta innebär att han skall vara uppe vid väg och ett fordon, helst ambulans, skall kunna påbörja transporten. Om olyckan har varit framme så se till att dirigera in räddningsfordon till skjutbanans område.

  3.2 OMHÄNDERTAGANDE.
  Skadad skall kunna omhändertas i avvaktan på transport. Detta innebär att man måste tillse att man har tillgång till utbildad personal samt förbandsmatriel. Förbandsväska finns i klubbhuset.

  3.3 LARMTELEFON.
  Telefon för larmning av ambulans motsv. finns hos skjutledaren under jour och medlemskvällar.

  3.4 VÄGAR.
  För att kunna säkerställa att sjukvårdspersonal kan komma till banan samt att skadad kan avtransporteras från banan gäller att ingen parkerar på vägen.

  3.5 SJUKVÅRDARE.
  Vid större tävlingar tillser tävlingsledningen att en högre sjukvårdsberedskap finns.  4.0 REGLER FÖR RESPEKTIVE BANA.

  4.1 BANREGLER.
  Utöver dessa generella regler finns regler för varje bana. Om oklarheter finns, kontakta resp banchef för vidare information.

  4.2 300-m BANAN.
  Beakta de regler som gäller för skytte på 300-m banan. Var särskild uppmärksam på om skytte pågår vid trapbanan. Om oklarheter finns, kontakta styrelsen.

   
    Vill du skicka epost till klubben klicka på kuvertet.